Historie | Projekt | Fotogalerie

Zámek Dalešice - Historie

Zámek Dalešice leží v samém centru stejnojmenné obce – městyse Dalešice, nacházející se na Třebíčsku, v jihovýchodní části kraje Vysočina.

První zmínky o obci pochází již z 12. století, z dob, kdy patřila knížeti Litoltovi. Ten ji roku 1101 daroval benediktinskému klášteru v Třebíči. Na sklonku 13. století zde byl vybudován klášter magdalenitek (sester pokání sv. Máří Magdaleny), poprvé výslovně doložený r. 1303. V roce 1430 jej v ruiny proměnila vojska Prokopa Holého. Okolo r. 1540 klášter zanikl a jeho majetky získali Kraličtí z Kralic, kteří objekt přebudovali na renesanční panské sídlo. V roce 1713 koupil Dalešice Jan Antonín Pachta z Rájova. K dalším úpravám zámku, tentokráte barokním, došlo po r. 1724, kdy Dalešice koupil hrabě Jindřich Josef Daun. Daunovskou přestavbu patrně projektoval Josef E. Fischer z Erlachu. Použil obvodové zdivo bývalého kláštera ke stavbě barokního zámku, před jehož vstupním průčelím dal zřídit ještě čestný dvůr. Současně byla vybudována na návrší obce rodinná hrobka majitelů jako centrální stavba křížového půdorysu, která byla o 100 let později empírově upravena. Kolem zámku vznikl park. Posléze se majitelé dalešického zámku střídali v rychlém sledu; (baroni Hiller-Hessové, baron Seria, rakouský průmyslník A. Dreher a další). Nikdo z nich však již vzhled zámku výrazněji nezměnil.

Ve druhé polovině 19. století jej Sinové přeměnili na kanceláře a byty úřednictva.

dalesiceV roce 1926 rozhodnutím státního pozemkového úřadu zámek, jako zbytkový statek v Dalešicích, přechází na rodinu tehdejšího správce – Vladimíra a Marii Tkaných. Po převratu v roce 1948 byl státem konfiskován (24. 5. 1948) a přidělen místnímu JZD Dalešice. Družstvo zámek využívalo jako sklad obilí, zeleniny a brambor, strojů, dále sloužil jako sklad Jihomoravského velkoobchodu oděvním zbožím a byty. V roce 1950 byl zámek přeřazen do II. kategorie konfiskátů a převeden na Místní národní výbor. JZD však nechtělo zámek opustit. Vzhledem k naprosté nevhodnosti využití a zanedbávané údržbě celý areál dlouhodobě chátral. V roce 1968 zámek získalo zpět JZD a začalo jednat o umístění kanceláří. Nikdy k tomu však nedošlo.

V roce 1973 celý areál koupil Národní podnik Průmstav Brno. V souvislosti s výstavbou elektrárny v Dukovanech začali s postupnou přeměnou na kanceláře, sklady a rekreační zázemí s lázněmi. Rekonstrukční práce probíhaly až do roku 1989, kdy byly přerušeny v podstatě ze dne na den z důvodu politicko-společenských změn. Tyto rozdělané práce jsou dodnes viditelné v krovu severního křídla.

Během 90. let stihl zámek obdobný osud jako řadu v restitucích navrácených objektů. Objekty a pozemky byly vráceny potomkům rodiny Tkaných, původně hospodařící na zámku, ti je však na základě nevýhodné smlouvy převedli na firmu Integral s.r.o., následovala zástava majetku u banky, zpronevěra těchto prostředků jednateli firmy, na movitý majetek byla uvalena konkurzní správa. V té době ze zámku zmizelo veškeré zařízení a objekty byly v podstatě vybydleny. Došlo k požáru skladu LTO a kotelny umístěné na 1.np v hlavní zámecké budově.

V roce 2007 získal objekt zámku s předzámčím, přilehlým parkem a dalšími pozemky  ve veřejné dražbě z důvodu konkurzu uvaleného na společnost Integral spol. s.r.o. současný majitel - společnost Wessels s.r.o. Vzápětí po převodu do vlastnictví zajistil nový vlastník základní udržovací práce, jako byla oprava střechy a okapů.

 

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Wessels s.r.o. - Zachovejte licenci 3.0 Česko
Wikipedia logo