Historie | Projekt | Fotogalerie

Projekt „Zámek Dalešice - Rekonstrukce a dostavba zámeckého areálu“

Obsah

- Úvod
- Rekonstrukce a nové využití objektů
- Pohledy navrhovaného stavu
- Projekt restaurování kamenosochařských prvků

 

Vlastní objekt zámku Dalešice je čtyřkřídlá patrová budova téměř obdélníkového půdorysu, část jejíž hmoty v sobě obsahuje objekt někdejšího gotického kláštera (zejména na jižní straně). Současnou strukturu dali zámku ve druhé polovině 16. století vladykové z Kralic, přestože po přestavbě Daunů získal jejich původně renesanční zámek barokní vzhled. V interiérech se dochovala bohatá štuková výzdoba stěn a stropů. Z doby Daunů pochází honosný velký sál v patře západního křídla, zdobený štukami s vojenskými motivy.Vstup v jižním křídle má podobu nepravého rizalitu se štítem. Před ním se rozkládá čestný dvůr s ozdobnou vstupní bránou na jihu, vymezený po stranách barokními budovami. Okolo zámku se rozprostírá park.

Vlhké sklepy, přízemní části výrazně narušené vlhkostí. Zdivo ve vyšších patrech vykazuje poruchy konstrukce místy až kritického stavu. Povrch i konstrukce vnitřních prostor jsou často narušeny pozdějšími nekultivovanými zásahy, přesto jsou prvky klasicistní štukové výzdoby na některých místech relativně dobře zachovány. Klenby renesančního a barokního původu, několik záklenků s masivními prasklinami. Dřevěné stropní konstrukce pravděpodobně ve velmi špatném stavu. Fasády objektu jsou silně zdevastovány, přesto jejich stav dostatečně dokládá historickou podobu. Z výše popsaného lze usuzovat, že špatným hospodařením v uplynulých 40ti letech došlo k celkové devastaci historického památkově významného objektu, a to až tak, že je v současné době neobyvatelný a jeho celková rekonstrukce je jediným možným způsobem, jak ho zachovat.

Záměrem majitele a investora je rekonstrukce historické památky zámeckého areálu  Dalešice, její komplexní sanace, oprava a restaurátorské zabezpečení, tak aby mohla sloužit odpovídajícímu účelu a aby byl bez výrazných změn zachován její původní historický vzhled. Součástí rozsáhlého zásahu do staticky narušeného objektu bude mimo vlastních stavebních úprav vnitřních prostor zámku také vybudování nových inženýrských sítí, úprava vnitřního nádvoří a přilehlého okolí zámku s objekty bývalého lihovaru a úprava okolních venkovních ploch a zeleně. Stavebně–technický stav vykazuje charakteristiky typické pro tento druh památek. Poměrně vysoký stupeň celkové devastace vnitřních i vnějších povrchů, kamenických výrobků a nosných konstrukcí, vše narušeno povětrnostními vlivy, zanedbanou údržbou a nánosem novodobých nekultivovaných zásahů.

DalesiceCílem obnovy zámku je re-konstrukce zámeckého areá-lu a jeho přestavba na hotel 3*, s kapacitou minimálně 50 lůžek, s restauračními, konferenčními a wellnes službami. Hmoty současné-ho objektu zámku a hospo-dářských křídel budou za-chovány. Historie zámku bude rovněž vhodným při-měřeným  způsobem v zám-ku zastoupená. Ve  spolupráci s NPÚ Brno se připravuje  prohlídková trasa zaměřená na historii zámku a jeho unikátní propojení s kostelem sv. Petra a Pavla, který v sobě skrývá románské základy. Na severní straně areálu by mělo být založeno nové provozní nádvoří zahrnující mimo jiné i univer-zální sportoviště se zázemím, jehož cílem je také propojení se společenskými aktivitami v obci. Zámecký park byl dlouhodobě zanedbávaný a není v dobrém stavu. Potřebuje základní údržbu, v jistém rozsahu rekonstrukci a celkové oživení. To se však, kromě základního ozdravení parku, které se pravděpodobně uskuteční v letošním roce (2012), bude logicky realizovat až v závěru projektu, po ukončení samotné rekonstrukce objektů. 

DalesiceVýchozími podklady pro nové funkční členění je podrobné studium historických pramenů (mapy, spisy, fotografie, kronika apod.), dále katastrální mapy a Územní plán obce Dalešice z roku 2003. V rámci rozsáhlé archivní rešerše bylo objeveno mnoho zajímavých historických materiálů. Za zmínku stojí například rozsáhlá historická fotodokumentace v archívu NPÚ Brno, zaměření kostela z roku 1946 v Semináři dějin umění při Filozofické fakultě MU nebo plány zahrady panského zahradníka Maxe Freye, který na zámku působil v letech 1832-42, objeveny v Dačicích.

Ze stavebního hlediska je areál rozdělen na tyto části - objekty:
A - hlavní zámecká budova
B - původní hospodářské křídlo - východní
C - původní hospodářské křídlo - západní

 

Rekonstrukce a nové využití objektů

A. Hlavní zámecká budova
Bude využita zejména pro ubytování hostů, stravování a konferenční prostory. Hlavní funkční náplní přízemí zámku je konferenční a společenská s navazující provozní a ubytovací náplní. V části zámku bude fungovat prohlídková trasa s expozicí otevřená pro veřejnost.

B. Původní hospodářské křídlo, východní
V tomto křídle byly v 80. letech 20. stol. vybudovány lázně – mokré procedury.Technologie je dnes jak technicky tak mravně zastaralá. Nový projekt funkci lázní zachovává, ale zmenšuje rozsah zhruba na polovinu.

C. Původní hospodářské křídlo, západní

DalesiceTento objekt sloužil jako byt správce areálu, byla zde malá provozovna kadeřnictví a severní část byla součástí lázní. Byly zde umístěny suché procedury a malá tělocvična. Celý objekt bude nově využit pro ubytování hostů, celkem zde bude umístěno 7 pokojů se samostatným zázemím.

Projekt na rekonstrukci areálu se nyní (01/2012) nachází ve fázi ukončeného zpracování doku-mentace pro územní řízení a závěrečné fáze jejího projedná-vání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. V létě 2011 byly zahájeny přípravné práce na místě zahrnující první průzkumy pro doplnění stavebně historic-kých informací o zámku.

 

Pohledy navrhovaného stavu

dalesice
dalesice
dalesice
dalesice

 

Projekt restaurování kamenosochařských prvků

Studio Anarchitekt s.r.o. na počátku roku 2011  připravilo a předložilo žádost o finanční dotaci na Kraj Vysočina (Fond Vysočina) na restaurovaní kamenosochařských prvků, kterou se podařilo i získat. Projekt obnovy kulturní památky s názvem „Dalešice, zámek – restaurátorské práce“ byl realizován na dvou, z původně plánovaných čtyř objektů – hlavní vstupní bráně na nádvoří zámku a vedlejší bráně, případně rovněž umožňující vstup na nádvoří. Restaurování dalších dvou objektů (hlavního vstupního portálu do zámku a sochy sv. Hroznaty v zámeckém parku) se vlastník po dohodě s řídící složkou kraje – oddělením památkové péče, vzhledem k celkovému postupu projektu obnovy objektu Zámku rozhodl neuskutečnit současně, protože by mohlo dojít k znehodnocení restaurátorských prací v průběhu realizace plánovaných stavebních prací. K jejich restaurování dojde v pozdějším období.

Oficiální kolaudace tohoto díla, která proběhla  10.11.2011, byla pozitivním ukončením projektu, kde všichni zainteresovaní, investor, památkáři, i poskytovatel dotace mohli konstatovat spokojenost. A i městys Dalešice, který se rovněž finančně spolupodílel na zkrášlení těchto částí zámeckého areálu. Kvalitní a rychlá práce týmu pána restaurátora Josefa Krososku rovněž přispěla k úspěšnosti této první viditelné realizace.

dalesice
dalesice
dalesice
dalesice