Historie | Chorinští z Ledské | Architektonická soutěž | Archeologie | Projekt | Fotogalerie

Projekt Zámek Veselí nad Moravou

Obsah

- Úvod
- Příprava projektu – architektonická soutěž
- Záchranný archeologický výzkum
- Projekt Zámek – studie a dokumentace pro územní řízení
- Zpracovávání dokumentace pro stavební povolení
- Projekt statického zabezpečení
- Tzv. „globální“ projekt
m- Objekt bývalé myslivny v zámeckém parku
m- Objekt bývalé oranžérie
m- Salajka
- Mobiliář – vyhledávání, zapůjčení, restaurování, použití

 

Úvod

Zámek Veselí nad Moravou je situován západně od městského historického jádra v prostoru mezi hlavním tokem Moravy a jejími dvěma rameny, na okraji rozsáhlého zámeckého parku. Dvoupodlažní hlavní budova je zvýrazněna nárožními věžemi s hlavním uzavřeným nádvořím do tvaru čtverce. Na západní straně uzavírají prostor prvního nádvoří budovy bývalých koníren ve tvaru podkovy.

Zámecký areál, včetně vstupního křídla je kulturní památkou, evidován v ústředním seznamu pod. č . reg. 2457/1.

Nabytí Zámku Veselí nad Moravou do vlastnictví mělo přirozeně za cíl najít mu vhodné nové využití a připravit jeho smysluplnou obnovu. Rekonstruovat takovýto objekt s cílem následného zřízení muzea je z ekonomického hlediska nerealistické, a v kontextu soukromého vlastnictví tím spíš. Jako další vhodné využití se ukázalo, jako rovněž v mnoha jiných případech zámeckých komplexů – hotelové zařízení.

 

Příprava projektu – architektonická soutěž

Architektonická soutěž byla na úplném začátku přípravy projektu obnovy a rekonstrukce zámku. Vzhledem na specifickost objektu samotného, jakož i jeho záměru nového využití – hotelového zařízení, měl majitel a investor zájem získat větší množství nápadů, od různých autorů, proto byla zorganizována česko-slovenská ideová soutěž, která měla za cíl oslovit a vyzvat k tvorbě  profesionální architekty, ale i studenty připravující na toto povolání. V závěru roku 2006 a začátku roku 2007 byla připravena ideová architektonická soutěž, která byla oficiálně spuštěná 12. března 2007. Podrobnější informace o jejím průběhu možno najít v stejnojmenné kapitole.

Vyhodnocení soutěže nepřineslo jednoznačného vítěze. Po roce zvažování se investor rozhodl podepsat smlouvu o zpracování příslušné projektové dokumentace s účastníkem, který se umístil na 2. místě – Studiem Anarchitekt z Prahy.

 

Záchranný archeologický výzkum

Prakticky ve stejnou dobu započal záchranný archeologický průzkum jehož cílem bylo provedení archeologického výzkumu v rámci přípravy realizace projektu obnovy zámku. Realizace průzkumu se ujala brněnská společnost Archaia Brno o.p.s.. Byl prováděn ve dvou etapách:

a) formou dohledu při zemních pracích (I. etapa);
b) po pozitivním zjištění archeologických objektů a situací vlastním archeologickým výzkumem (II. etapa).

Vzhledem k naplnění předpokladu „pozitivních zjištění“ byla II. etapa následně tvořena:

a) výzkumnými pracemi v terénu, jejich dokumentací a vyzdvižením movitých archeologických nálezů (terénní část II. etapy výzkumu),
b) vyhodnocení nalezených památek, situací a vzorků do závěrečné zprávy (dále jen zpracování II. etapy výzkumu). Tato část výzkumu probíhá i v současnosti.

Pro zájemce jsou podrobnější informace o ZAV disponibilní v kapitole archeologický průzkum této web stránky.

Projekt_VnM

 

Projekt Zámek – studie a dokumentace pro územní řízení

Zámek byl mnohokrát během své historie přestavován. Zejména poslední úpravy po dlouhém období nevyužívání zámku a úprava statiky znamenaly pro objekt velkou ztrátu architektonické hodnoty.

Základem obnovy celého areálu je rekonstrukce hodnotného historického zámku a koníren a nalezení odpovídající náplně pro tyto prostory. Hlavním podkladem při navrhované rekonstrukci byla hloubková archivní rešerše historických podkladů – plánů, fotografií, dokumentů z archivů, množstvo průzkumů (stavebně historický a technický průzkum, stratigrafický průzkum omítek,…).

Kvůli plánovanému projektu byla vypracována a následně i odsouhlasená změna Územního plánu města Veselí nad Moravou č..9/2009, která byla schválena 14. zasedáním Zastupitelstva města usnesením č. III.10a ze dne 15. prosince 2008, kdy došlo ke změně funkčního využití ploch zámku ze stávající plochy „Památkově chráněný objekt“ a „Plochy veřejné zeleně“ na plochu „Občanské vybavení komerčního charakteru“ .

Viz zamek VeseliObnova zámku v projektové dokumentaci vypracovávané Studiem Anarchitekt s.r.o., má snahu obnovit původní charakter tohoto empírového sídla jako centra společenských akcí Veselí nad Moravou, nabízejícího různé aktivity, což město i jeho širší okolí postrádá. Polyfunkční objekt bude obsahovat:

- 4* hotelové zařízení o celkové kapacitě 93 lůžek, prezentační a konferenční prostory, prohlídkovou trasu v přiměřeném rozsahu,

- prezentaci archeologických nálezů, kancelářské a provozní prostory hotelu, 1 bytovou jednotku a užitkové místnosti spojené s provozováním budovy, zastřešení I. nádvoří, podsklepení nádvoří s technickým zázemím a sklady, se současnou prezentací  nálezů archeologického průzkumu.

Před vypracováním projektové dokumentace bylo provedeno zaměření zámku a situace v okolí celého objektu. Jak už bylo zmíněno, provedeno bylo množství průzkumů včetně již rovněž zmíněného archeologického průzkumu. Výsledky všech těchto průzkumů byly zohledněny v návrhu stavby.

Projekt_VnMSamotná architektonická studie se vyvíjela několik měsíců, hledalo se optimální využití disponibilních prostor, případná kompatibilita s původním využitím jednotlivých místností, kde byli hlavním zdrojem  informací vzpomínky paní hraběnky Marie Anny Ludwigstorff-Chorinské.

Studie se stala výchozím podkladem pro další zpracování dokumentace pro územní řízení. Tato byla ukončena, příslušně projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi veřejné a státní správy. Územní rozhodnutí bylo vydáno na stavbu „Obnova a nové využití zámku Veselí nad Moravou“, Zámecká č.p.14, Veselí nad Moravou Městským úřadem Veselí nad Moravou, oddělením Stavebního úřadu dne 20.08.2009, pod č.j. ŽPSÚ/24106/2009-2. Na základě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, ze dne 01.09.2011 podané ve jménu společnosti Wessels s.r.o., zastupující společností Studio anarchitekt s.r.o. se tato prodlužuje na dobu 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení z 11.11.2011.

 

Zpracovávání dokumentace pro stavební povolení

Areál Zámku ve Veselí nad Moravou je nutné vnímat velmi komplexně. Proto rozpracovávání projektové dokumentace do podoby její použití pro vydání stavebního povolení je poměrně složité. Vše hodně komplikuje velká blízkost Moravy, z čeho vyplývá nutnost najít i optimální řešení protipovodňových opatření (PPO). Samostatný projekt tohoto druhu, na první etapu PPO, již byl v minulém roce (2011) ve spolupráci se společností Pöyry Environment a.s. Brno rozpracován, avšak kvůli jeho vysoké ekonomické náročnosti je zapotřebí ho přehodnotit. Zámek chátrá a je nutné ho poměrně rychle stabilizovat. Tyto části projektu mají v současnosti absolutní prioritu.

V minulém roce (2011) projektový tým rovněž zpracovával i dokumentaci pro stavební povolení pro plánovanou prohlídkovou trasu. Má sloužit především kulturní a historické prezentaci bývalého šlechtického sídla pro širokou veřejnost. Ve spolupráci s Mgr. Martou Sedlákovou z NPÚ ÚOP Brno byl připraven scénář prohlídkové trasy. Naplánováno je, že pro tyto účely budou vymezeny hlavně prostory sousedící s reprezentačním hlavním sálem na jižní straně objektu. Do prohlídkové trasy bude zahrnuta jídelna, taneční sál, hudební salónek a dále prostory od knihovny s věží až po zámeckou kapli. Část vnitřní chodby okolo II. nádvoří bude obsahovat prezentační materiály a panely týkající se historie panství a rodu Chorinský. Hlavní sál bude vybaven technickým zázemím pro pořádání přednášek a konferencí. Tato část dokumentace pro stavební povolení, která jinak obsahuje i nemalou část stavebně-technického a technologického řešení obnovy zámku, nyní čeká na její začlenění do celkového projektu, který se po jeho dokončení a definitivním schválením investorem, projednání se všemi dotčenými orgány a organizacemi, bude ucházet o vydání stavebního povolení.

 

Projekt statického zabezpečení – změna v celkovém přístupu v postupu vedení projektu pro stavební povolení.

Realizace velmi podrobné kontroly dosavadních projektových a průzkumných prací týkajících se zámku, která se uskutečnila v průběhu části roku 2011 a hlavně 2012, se zjistilo nemálo nekoncepčních a nesystematických kroků. Projekt prohlídkové trasy nerealizovatelný bez předchozího „ošetření“ objektu zámku jako celku, nepřiměřeně ekonomicky náročné a technicky ne nezbytné řešení protipovodňové ochrany zámku, přiměli investora k zastavení těchto „podčástí“ projektu pro stavební povolení a k celkovému přehodnocení dalšího postupu. Toto mělo samozřejmě svůj dopad i na složení projektového týmu a předefinování úkolů jeho členů.

Ve spolupráci s novým statikem Ing. Ivanem Holubem (společnost Statik s.r.o.) započalo zpracování projektu statické stabilizace havarijního stavu objektu, protože u budovy zámku, za určitých nepříznivých podmínek, jednoznačně existuje riziko havárie. A takový druh projektu je zásadní, klíčový a doposud chyběl. Projekt je zpracováván v souladu s ustanoveními § 177 – Mimořádné postupy, Stavebního zákona (Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu) a řídí se principy obecně platnými pro projektování obnovy památek, „Chartou ICOMOS  - Zásady pro posuzování, zachování a obnovu staveb architektonického dědictví“.

icomos

Pozn. ICOMOS – Mezinárodní rada pro památky a sídla (mezinárodní organizace, která se věnuje
ochraně kulturního dědictví na celém světě, hlavní poradní orgán UNESCO).

 

Pro ilustraci dva z principů ICOMOS:

1. Historické budovy vzhledem k jejich charakteru (použité materiály a zhotovení) vyžadují osobité postupy týkající se diagnostiky a obnovy, které omezují aplikaci zákonných a stavebních norem.
2. Potřebná jsou doporučení, zaručující aby tyto postupy byly přizpůsobeny racionálnímu, vědeckému a kulturnímu kontextu.

 

Postup projektu statického zabezpečení

Respektuje principy, jako ku příkladu :

- reverzibilnost zásahů,
- minimalizace mokrých procesů,
- přístup postupných zásahů (nejdříve „měkčí“ zásahy, jestli nepostačující nastupují „tvrdší“)

V projektu jsou navrhovaná tato hlavní řešení:

1. Spodní stavba – stabilizace objektu. Počítá se s využitím metody speciálního hloubkového zakládání, metodou tryskové injektáže. „Bílé vany“ ze speciálního vodotěsného betonu vytvoří vodotěsný podzemní prostor v nádvořích jakož i v některých podzemních prostorách pod objektem.
2. Ztužení objektu – Předpokládá se, že stávající tahadla jsou na 80 % nefunkční. Ztužení se zabezpečí pomocí mechanických tahadel, které budou zabezpečovat obnovu původního tahadlového systému.
3. Podzemní podlaží – pozůstatky archeologických nálezů. Na severní straně nádvoří se zachovají pozůstatky základu vodního hradu, které budou zakomponovány z jedné strany do konferenčního sálu.
4. Rekonstrukce krovu a střechy – mezi realizovanými průzkumy je i detailně zpracovaný průzkum krovu, který přesně identifikuje problémy, které se vyskytují. K výměně prvků dojde jenom v nevyhnutných případech. Bobrovka  firmy Tondach opraví a sjednotí střešní krytinu.
5. Zastřešení nádvoří. Hlavní nádvoří bude dle původního plánu, již schváleného památkovou péčí, zastřešeno kopulí jako ocelově-skleněná konstrukcí konvexně-konkávního tvaru s integrovaným fotovoltaickým systémem.

Projekt statického zabezpečení byl v průběhu jeho zpracování dvakrát konzultovaný se zástupci památkové péče, kteří buď přímo odsouhlasili jednotlivá řešení, nebo je usměrnili, či připomínkovali, co se následně zapracovalo do projektu. Dokumentace se finalizuje a připravuje na proces projednání.

Spodna stavba
Spodna stavba
Spodna stavba
Spodna stavba

 

Tzv. „globální“ projekt

K širšímu areálu Zámku Veselí nad Moravou historicky patřily tři další objekty:

- objekt bývalého domku zahradníka (později myslivny, nebo potom i městské galerie) v zámeckém parku,
- objekt bývalé oranžérie (později zahradnictví) a
- objekt Salajky (později areál správy a údržby silnic).

Všechny tyto objekty jsou majetkem města Veselí nad Moravou, o kterých pronájem společnost Wessels s.r.o. postupně požádala a také je získala. Zmíněné objekty byly začleněny do tzv. „globálního projektu“, který představuje širší projektový záměr, jehož cílem je rekonstruovat je,  definovat jejich nové využití se záměrem rozšířit, nebo doplnit služby poskytované v budoucím hlavním  zámeckém hotelovém areálu.

 

Objekt bývalé myslivny v zámeckém parku

Objekt bývalé myslivny, později městské galerie je situován západně od městského historického jádra v prostoru zámeckého parku. Dvoupodlažní budova s pětiosou fasádou je osazena mansardovou šindelovou střechou. Na obou kratších stranách objektu jsou umístěny jednopatrové přístavby se šikmou střechou. Celek včetně přístupové komunikace je postaven nad úrovní kaskády rybníků zámeckého parku.

Objekt Galerie Veselí nad Moravou je kulturní památkou evidovanou v ústředním seznamu pod č. rej. 2457/2, 2458. Donedávna byl objekt využíván v horním patře jako kanceláře SMV, ve spodním patře fungovala městská Galerie.

Historie objektu

Projekt_VnMKoncem 18. století (zhruba 1731) se majetku a zámku v pozůstalosti ujímá rod Chorinských, jenž započal i s opravami, díky nimž získal zámek konečnou čtyřkřídlou podobu s nárožními věžemi. Dokladů o přestavbě se dochovalo málo, je známo pouze to, že se uskutečnila ve druhé polovině 18. století. Podobu všech vnějších průčelí však dokládají historické kresby ze druhé poloviny 18. století, jejichž kopie věnoval poslední hrabě Chorinský městu.

Zachovaný popis zámeckého panství z doby roku 1821, kdy majetek přešel na Bedřicha, hraběte Chorinského vyjasňuje dosti podrobně tehdejší rozsah a podobu zámku. V zámeckém parku je z této doby již viditelná na mapách císařského otisku již zmíněná Galerie, tehdy nejspíše provozní budovy oborníka.

Galerie sloužila za rodu Chorinských nejspíš jako správní domek pro zahradníka. Podobnému účelu sloužila budovy až do 70. let, kdy přešla do Domovní správy Veselí nad Moravou a změnila využití k činnosti mysliveckého sdružení. Okolo rodu 1994 došlo k poslední rekonstrukci budovy na Galerii.

Program projektu rekonstrukce Galerie

Projekt_VnMSpolečnost Wessels, s.r.o., nechala zpracovat rozvojový projekt týkající se Obnovy a nového využití Zámku Veselí nad Moravou a rovněž blízkého areálu zahradnictví, které už město společnosti svěřilo do nájmu.  Objekt Galerie, bezprostředně sousedící se Zámkem i zahradnictvím, by mohl pomoci rozšířit rozsah a typ služeb, kterých poskytování je předběžně plánováno v zmíněných objektech. Galerie tak mohla do budoucna pokračovat v dosavadních aktivitách a doplnit tak chybějící zázemí provozu hotelu, který je plánován v prostorách Zámku.

Projekt_VnMProjektový záměr v současnosti dopracován do podoby projektové dokumentace pro stavební povolení se skládá ze čtyř typů využití objektu. V přízemí je naplánována galerie, nebo spíš výstavní síň, která poskytne prostor pro stálou výstavu prezentující historii Zámku Veselí nad Moravou (archivní nálezy, sbírka pohlednic a fotografií,..), výsledky realizovaného základního archeologického výzkumu a přirozeně rovněž celkový projektový záměr na obnovu zámeckého areálu a přilehlých objektů. Vše bude doplněno i několika kousky původního, ale již restaurovaného mobiliáře. Vedle prostor galerie je naplánována kavárna s vnitřní kapacitou cca 20 míst, která by v teplejších obdobích roku byla posílena vnější terasou. Přízemní prostory, přirozeně veřejně přístupné, jsou doplněný sociálním zařízením, přístupným rovněž pro návštěvníky tělesně handicapované. Prostory galerie společně s prostory kavárny, navzájem propojeny, poskytnou i možnost využití pro organizování menších akcí uzavřených společností.

Projekt_VnMDo prvního patra je naplánován dvoupokojový apartmán, využitelný podle zájmu a potřeb, plánovaný taktéž jako zázemí pro případnou návštěvu pani hraběnky Marie Anny Ludwigstorff – Chorinské, která by ho využívala pro svůj pobyt ve Veselí. V druhé části 1. patra jsou plánovány kanceláře pro společnost Wessels, k využívání pro jednání v průběhu realizace rekonstrukčních prací na zámeckém areálu. Po jejich ukončení by tyto kanceláře byly upraveny na dva samostatné pokoje, které by rozšířili ubytovací kapacitu objektu. Do celkového záměru rekonstrukce Galerie patří i možnost vestavby dalších dvou apartmánů do podkroví.

Více vizualizací ke galerií najdete zde.

 

Objekt bývalé oranžérie

Projekt_VnMPři úpravách zámecké zahrady a na přeměně zámku v pozdně klasicistním duchu se uplatnil vídeňský architekt Karl Schleps (1802-1840) a jeho mladší bratr František (1813- 1882). Původní skleník byl vystavěn okolo roku 1799.

Skleník byl velmi aktivní součástí života rodu Chorinských. V dokumentech z roku 1811 se uvádí, že ve skleníku se vyskytovalo 420 pomerančovníků, 40 ananásovníků, že vedle skleníku byl citrónovníkový dům, ananasový dům, fíkový dům, co nasvědčuje, že v té době se ve skleníku pěstovalo ve velkém tropické a subtropické ovoce. 

Projekt_VnMProjekt „Dostavby Oranžérie“ v rámci „globálního projektu“ se vrací k původnímu vzhledu skleníku-oranžerie  z doby hraběte Bedřicha Chorinského, přičemž původní rozsah bude symetricky rozšířen (viz vizualizace).

Rekonstruovaná oranžerie by měla být zimní zahradou, do které bude citlivým způsobem umístěno fitness a spa centrum, s klidovou zónou s vnějšími terasami, otevřené směrem na park  a s vhodně restrukturalizovanými příslušejícími zelenými plochami.

 

Salajka

Projekt_VnMObjekt bývalých technických služeb města (Salajka), bezprostředně sousedí se Zámkem i zahradnictvím. V projektovém záměru má tento areál rozšířit rozsah a typ služeb, jejichž poskytování je plánováno ve zmíněných objektech. Areál by tak měl být v budoucnu využíván zejména na poskytování technického zázemí provozu hotelu, který je plánován v prostorách Zámku. Zároveň by měl poskytnout prostor pro školící centrum rekvalifikačních kurzů jak budoucího hotelového personálu, tak i pro externí zájemce. V plánu je i jistý počet ubytovacích kapacit. Služby plánované pro areál Salajky je možné ještě doplnit o služby chybějící v dané lokalitě.

 

Mobiliář – vyhledávání, zapůjčení, restaurování, použití

Studio anarchitekt s.r.o. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brně shromáždilo informace o dochovaném mobiliáři rodu Chorinských ze zámku Veselí nad Moravou. Jedná se o řadu cenných uměleckohistorických předmětů zahrnutých do stálých sbírek či uložených v depozitářích Národního památkového ústavu či jiných institucí.

Seznam nálezů:

- 400 ks původního mobiliáře ze zámku ve Veselí
- cca 9000 rukopisů z bývalé zámecké knihovny hrabat Chorinských ve Veselí n. Moravou (knihy uloženy v MZA Brno)
- Archivní materiály týkající se zámku a Velkostatku Veselí – cca 30m materiálu v MZA Brno
- Archivní materiály týkající se zámku Sádek a rodu Chorinsky
- Sbírka historických fotografií a pohlednic
- Nálezy v rámci ZAV I a II.
- Další historicky cenné předměty (pečetě, akvarel atd.)

Projekt_VnM

Dosavadní dohoda společnosti Wessels s.r.o. s NPÚ ú.p. Brno umožní zapůjčit některé součásti sbírky, které budou následně za podpory památkového ústavu restaurovány a v budoucnu instalovány do památkové interiérové instalace v nekomerční části zámku, nebo galerie.

Doposud již byla restaurována sofa pocházející ze zámku, kterou společnost Wessels dokonce vlastní, několik židlí stylově velmi podobných dané sofa, které možná i byli přímou součástí zámeckého mobiliáře. Předmětem dalších restaurátorských prací byli obdélníkový a vějířový stolek. V blízké době bude restaurovaný i ozdobný dekorativní rám s oválným otvorem. Tyto části původního mobiliáře má společnost smluvně zapůjčené ve spolupráci s NPÚ ú.o.p. Brno.

Všechny  restaurátorské práce probíhají ve spolupráci s ateliérem zkušených pražských restaurátorů Pavla a Tomáše Komárkových.

Projekt_VnM Projekt_VnM Projekt_VnM Projekt_VnM